Thien DOng

Hỗn hợp X gồm ba kim loại: Na, Al, Mg. Cho 14,9 gam X vào nước dư, phản ứng xong thu được 4,48 lít khí H2 (đktc), dung dịch A và chất rắn B. Cho B vào 500ml dung dịch CuSO4 1M sau khi kết thúc phản ứng thấy tạo thành 28,8 gam kết tủa. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

  1. Viết các phương trình hóa học có thể xảy ra trong thí nghiệm trên.
  2. Xác định thành phần phần trăm về khối lượng của các kim loại có trong X.
Neo Pentan đã chọn câu trả lời