Neo Pentan

Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H8N2O4) là muối của axit đa chức và chất Z (C4H8N2O3) là đipeptit mạch hở. Cho 38,8 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,2 mol khí. Mặt khác, khi cho 38,8 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được m gam chất hữu cơ. Giá trị của m là

A. 53,6.       B. 23,8.       C. 16,5.       D. 20,5.

trituehung789 đã trả lời