unknown3825

Hỗn hợp X gồm Fe, Zn, ZnO và FeO. Để hòa tan 12,46 gam hỗn hợp X cần 380ml dung dịch HCl 1M thu được 2,464 lít khí hidro (đktc). Cho 12,46 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 1,568 lít NO (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 44,2 gam muối khan. Số mol HNO3 tham gia phản ứng là:

A. 0,645        B. 0,615        C. 0,625        D. 0,605

thuhien0212 đã trả lời