Neo Pentan

Hỗn hợp X gồm hai chất béo được tạo bởi từ axit oleic và axit stearic. Hỗn hợp Y gồm hai peptit mạch hở có cùng số nguyên tử cacbon. Đun nóng 104 gam hỗn hợp Z chứa X và Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 119,8 gam hỗn hợp T chứa các muối (trong đó có ba muối của glyxin, alanin và valin). Đốt cháy toàn bộ T, thu được CO2, N2; 5,33 mol H2O và 0,33 mol Na2CO3. Nếu đốt cháy hoàn toàn 104 gam Z trên, thu được CO2, N2 và 5,5 mol H2O.

Phần trăm khối lượng muối của glyxin trong hỗn hợp T là.

A. 21,05%      B. 16,19%       C. 19,43%       D. 14,57%

Phần trăm khối lượng muối của valin trong hỗn hợp T là:

A. 13,92%.     B. 16,19%.       C. 19,43%.     D. 14,57%.

Neo Pentan sửa câu hỏi