dongthuhh3

Hỗn hợp X gồm hai este đều mạch hở, hơn kém nhau một nguyên tử cacbon, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn 34,12 gam X thu được 64,24 gam CO2 và 16,92 gam H2O. Nếu đun nóng 34,12 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol đều no và 36,36 gam hỗn hợp muối của các axit đều đơn chức Z. Hóa hơi toàn bộ Y thì thể tích hơi chiếm 4,48 lít (đktc). Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong hỗn hợp Z là?

A. 56,11%            B. 44,88%              C. 37,40%              D. 48,62%

dongthuhh3 chọn trả lời