tokbokki

Hỗn hợp X gồm Mg và Fe3O4 (trong đó Mg chiếm 9,375% khối lượng X). Cho m gam X tan hết vào dung dịch gồm H2SO4 2M và KNO3 1M, thu được dung dịch Y chỉ chứa 17,87 gam muối trung hòa và 224 ml NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cho Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được a gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của (a + m) gần nhấtvới giá trị nào sau đây ?

A. 35,5.        B. 36,0.         C. 39,9.         D. 40,0.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời