Mailendu2000

Hỗn hợp Z gồm hai hidrocacbon X và Y (MX < MY) đều mạch hở, có tỉ lệ mol 1:1. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol Z thu được 26,88 lít CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. Mặt khác  cho 6,5 gam Z tác dụng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 trong NH3 thu được 33,25 gam kết tủa. Biết X và Y có cùng công thức đơn giản nhất. Số công thức cấu tạo của Y thỏa mãn là

A. 1         B. 2           C. 3           D. 4

grdetsgd đã trả lời