jryvu

Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C8H12O5. cho 0,01 mol A tác dụng với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ, sau khi cô cạn thu được hơi một rượu có 3 nhóm -OH và 1,76 gam hỗn hợp chất rắn gồm muối của hai axit hữu cơ đơn chức. Xác định công thức cấu tạo có thể có của A (không cần viết khai triển công thức gốc hiđrocacbon của axit)

Neo Pentan đã chọn câu trả lời