Neo Pentan

Hợp chất hữu cơ no, đa chức, mạch hở X có công thức phân tử là C5H8O4. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch KOH 11,2% thu được chất hữu cơ Y và 21,2 gam hỗn hợp muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. CH3COOCH2COOCH3.       B. HCOOCH2CH2OOCCH3.

C. CH3COOCH2OOCCH3.       D. HCOOCH COOC2H5.

Neo Pentan chọn trả lời