alphabetaortho

Hợp chất hữu cơ X có CTPT trùng với công thức đơn giản nhất, là hợp chất tạp chức chứa vòng benzen. Y là axit cacboxylic no. Cho 39 gam X, Y tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được sản phẩm gồm m gam rắn A, chất hữu cơ Z, T thuần chức, trong đó Z đơn chức có khối lượng 11,55 gam. Đốt cháy hoàn toàn Z, T thu được nước, N2 và 1,9 mol CO2. Biết nếu đem đốt X hoặc Y luôn thu được số mol CO2 bằng số mol O2 phản ứng; đem hidro hóa lượng X bằng 0,2 mol H2 thu được a mol X1. Đun a mol X1 với H2SO4 đặc nóng chỉ thu được chất hữu cơ X2. Khối lượng X2 gần nhất với:

A. 26,7 gam    B. 28,2 gam    C. 22,4 gam    D. 19,8 gam

Neo Pentan sửa câu hỏi