Neo Pentan

Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức C6H8O4. Thực hiện chuỗi phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol):
(1) X + 2H2O (H2SO4) → Y + 2Z
(2) 2Z (H2SO4 đặc, 140°C) → T + H2O
Biết rằng tỉ khối hơi của T so với H2 bằng 23. Cho các phát biểu sau:
(a) Đốt cháy Y có nCO2 > nO2 > nH2O
(b) X có 3 đồng phân thỏa mãn tính chất trên.
(c) Y có tham gia phản ứng tráng bạc.
(d) Đun nóng Z với H2SO4 đặc ở 170°C thu được anken.
Số phát biểu đúng là:

A. 4.       B. 1.       C. 2.       D. 3.

Neo Pentan chọn trả lời