Cao Vũ Trân

Hợp chất mạch hở X, có công thức phân tử C4H8O3. Khi X tác dụng NaOH đun nóng, thu được muối Y và ancol Z. Ancol Z hòa tan được Cu(OH)2. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn:
A. 3          B. 4         C. 1       D. 2

Cao Vũ Trân đã chọn câu trả lời