caohainam

X có công thức C4H14O3N2. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được hỗn hợp Y gồm hai khí ở điều kiện thường và đều có khả năng làm xanh quỳ ẩm. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

A. 3            B. 4            C. 2            D. 5

Linh1422chi trả lời