giaitoan1234

Ion X có điện tích là +3,204 x 10^-19 C, hạt nhân của X có điện tích là 3,204 x 10^-18 C. X có bao nhiêu hạt electron, biết rằng 1 đơn vị điện tích là 1,602 x 10^-19 C (coulomb).

A. 18.

B. 20.

C. 16.

D. 22.

Neo Pentan chọn trả lời