Su lon

Cho m gam phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước được dung dịch X. Nhỏ từ từ 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào X thu được 42,7 gam kết tủa và dung dịch Y. Thêm tiếp 225 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào Y lại thu được 61,005 gam kết tủa Z. Nếu cho dung dịch NaOH vào Z vẫn thấy kết tủa tan ra một phần. Xác định m.

Neo Pentan sửa câu hỏi