Neo Pentan

Khi cho Na2CO3 vào dung dịch chứa chất nào sau đây sẽ tạo ra chất khí?

A. CaCl2.       B. Na2SO4.       C. HCl.       D. NaCl.

Neo Pentan chọn trả lời