Neo Pentan

Khi lên men 3 tấn ngô chứa 65% tinh bột với hiệu suất quá trình là 80% thì khối lượng ancol etylic thu được là

A. 870,0 kg.       B. 885,9 kg.

C. 900,0 kg.       D. 1050,0 kg.

Neo Pentan chọn trả lời