Tran Duc Trung

Không dùng hóa chất nào khác (kể cả nhiệt độ và máy điện phân) hãy nhận biết các dung dịch sau NaCl, BaCl2, Ba(NO3)2, Ag2SO4, H2SO4.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời