Neo Pentan

Khử hoàn toàn 16,32 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và CuO bằng khí CO dư, thu được 12 gam hỗn hợp rắn Y. Cho 16,32 gam X vào dung dịch HCl loãng, dư thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 31,17.            B. 22,86.            C. 26,91.            D. 33,30.

Neo Pentan chọn trả lời