Neo Pentan

Khử hoàn toàn hợp chất hữu cơ X no, chỉ chứa 1 loại nhóm chức, mạch hở bằng H2 vừa đủ (Ni, t°) thu được ancol Y. Mặt khác, cho X phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được một muối hữu cơ Z có công thức phân tử C2H8N2O4. Tiếp tục cho Z tác dụng với dung dịch HCl dư thu được axit đa chức T. Trong các phát biểu sau, phát biểu đúng là

A. Đem Z tác dụng với NaOH dư thu được hỗn hợp gồm hai muối.

B. X chỉ thể hiện tính khử trong các phản ứng.

C. Cho 1 mol Y tác dụng hoàn toàn với Na dư thu được 11,2 lít khí H2 ở đktc.

D. Axit T có vị chua của me.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời