Neo Pentan

Kim loại Al không tan trong dung dịch

A. HNO3 loãng.       B. HNO3 đặc, nguội.

C. HCl đặc.       D. NaOH đặc.

Neo Pentan chọn trả lời