Neo Pentan

Kim loại M có thể điều chế được bằng phương pháp thủy luyện, nhiệt luyện, điện phân dung dịch. Kim loại M là

A. Al.       B. Cu.       C. Na.       D. Ca.

Neo Pentan chọn trả lời