Neo Pentan

Kim loại M tác dụng được với axit HCl và oxit của nó bị khử bởi CO ở nhiệt độ cao. M là kim loại nào sau đây

A. Fe.       B. Ag.       C. Mg.       D. Cu.

Neo Pentan chọn trả lời