meomimi

Lập công thức hoá học của các oxit có thành phần như sau: Nguyên tố N chiếm 30,43%. Phân tử khối của oxit là 46 đvC.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời