Neo Pentan

Lấy 0,3 mol hỗn hợp X gồm axit glutamic và glyxin cho vào 400ml dung dịch HCl 1M thì thu được dung dịch Y. Y tác dụng vừa đủ vói 800 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Z. Làm bay hơi nước trong dung dịch Z thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 31,8 gam.       B. 28,8 gam.

C. 52,5 gam.       D. 61,9 gam.

Neo Pentan sửa câu hỏi