Paul

Lấy 17,2 gam hỗn hợp X gồm 2 chất là đồng phân của nhau có cùng công thức phân tử là C4H6O2 tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 24,5 gam chất rắn khan. Nếu cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thấy tạo thành 64,8 gam Ag. Tìm công thức cấu tạo 2 chất trên.

Neo Pentan sửa câu hỏi