Neo Pentan

Lên men 200 gam đường nho (chứa 90% glucozơ, còn lại là các tạp chất không bị lên men) sau phản ứng thu được 200 ml cồn etylic 46°. Biết khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8 g/cm³. Hiệu suất phản ứng lên men là

A. 60%.        B. 75%.        C. 92%.       D. 80%.

Neo Pentan chọn trả lời