Neo Pentan

Lên men 45 gam glucozơ thành ancol etylic với hiệu suất 80%, thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là.

A. 8,96.          B. 6,72.          C. 4,48.          D. 2,24.

Neo Pentan chọn trả lời