Hưng Thăng Hoa

Lên men m gam glucozơ thu được 500 ml ancol etylic 46° và V lít khí CO2 (đktc). Biết hiệu suất phản ứng lên men rượu đạt 80% và khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml

a) Tính m, V.

b) Hấp thụ toàn bộ V/10 lít CO2 thu được ở trên vào x lít dung dịch chứa đồng thời KOH 0,2M và NaOH 0,2M thu được dung dịch chứa 58,4 gam chất tan. Tính x.

Neo Pentan chọn trả lời