Neo Pentan

Một hỗn hợp gồm Al4C3, CaC2 và Ca với số mol bằng nhau. Cho 37,2 gam hỗn hợp này vào nước đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X. Cho hỗn hợp khí X qua Ni, đun nóng thu được hỗn hợp khí Y gồm C2H2, C2H4, C2H6, H2 và CH4. Cho Y qua nước brom một thời gian thấy khối lượng bình brom tăng 3,84 gam và có 11,424 lít hỗn hợp Z thoát ra (đktc).

Tỉ khối của Z so với H2 gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 7,5.            B. 8,5.            C. 2,5.            D. 9,5.

Tỉ khối của Z so với He gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 4,2         B. 2.4         C. 7,5         D. 3,7

Neo Pentan sửa câu hỏi