Đỗ

Một loại khí gas dùng trong sinh hoạt có hàm lượng phần trăm theo khối lượng như sau: butan 90%, propan 6% và còn lại là khi trơ không cháy. Nhiệt lượng cháy của các chất lần lượt là 2654 kJ/mol và 2220 kJ/mol và để nâng nhiệt độ của 1 gam dung dịch E (d = 1,32 gam/ml) lên 1°C cần a J. Nhiệt lượng bị thất thoát trong quá trình sử dụng là 35%, khối lượng gas cần dùng để đun 1 lít dung dịch E nói trên từ 25°C lên 100°C là 22,55 gam. Giá trị gần đúng của a là

A. 5,5.  B.6,7       C.6,9     D.5, 8

Neo Pentan chọn trả lời