Neo Pentan

Một loại quặng Trona trong tự nhiên có công thức xNa2CO3.yNaHCO3.zH2O. Cho m gam quặng tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 4,48 lít khí (đktc). Mặt khác, nếu nhiệt phân cũng m gam quặng đến khối lượng không đổi thu được chất rắn X có khối lượng bằng 0,7035m. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 3,36 lít khí (đktc). Hòa tan hoàn toàn m gam quặng vào nước, thu được dung dịch Y. Cho từ từ đến hết Y vào 120 ml dung dịch HCl 1M, thu được V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 2,240.       B. 2,688.       C. 1,792.       D. 2,016.

Neo Pentan đã bình luận