Neo Pentan

Một mẫu nước cứng chứa các ion: Mg2+, Ca2+, Cl-, SO42-. Hóa chất có thể làm mềm mẫu nước cứng trên là

A. Ba(NO3)2.       B. CaCl2.       C. H2SO4.       D. Na2CO3.

Neo Pentan chọn trả lời