Neo Pentan

Mức độ phân cực của liên kết hóa học trong các phân tử được sắp xếp theo thứ tự giảm dần từ trái sang phải là

A. HI, HCl, HBr.       B. HCl, HBr, HI.

C. HI, HBr, HCl.       D. HBr, HI, HCl.

Neo Pentan chọn trả lời