isoamyl axetat

nhiêt phân hoàn toàn hh X gồm NaNO3,Cu(NO3)2,Al(NO3)3 thu được 10g chất rắn Y và hh khí Z.hấp thụ khí Z vào 112,5g H2O thu được axit có nồng độ 12,5 và có 0,56l khí thoát ra.tính %khối lượng NaNO3 trong hh X???

em ra 8,89 % nhưng mà đáp án là 42,5%

Neo Pentan trả lời