knganv

Nguyên tố X có 2 đồng vị.
a) Đồng vị X1 có tổng hạt là 92 trong đó hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 24. Tính số hiệu nguyên tử và số khối của đồng vị này?
b) Đồng vị X2 có số khối nhiều hơn X1 2 notron. Trong tự nhiên đồng vị X1 chiếm 73% số nguyên tử. Viết ký hiệu của đồng vị X2? Tính nguyên tử khối trung bình của X?

Neo Pentan đã chọn câu trả lời