Võ Văn Tài

Nguyên tố x tạo với oxi 1 dãy các hợp chất oxi x1, x2, x3, x4, x5 có hàm lượng oxi tính theo khối lượng lần lượt là 43,66% ; 47,48% ; 50,81% ; 53,75% ; 56,36% . Xác định x1, x2, x3, x4, x5 và vẽ công thức cấu tạo của chúng

lovechem trả lời