zero12bx@gmail.com

Nguyên tố X thuộc nhóm VIA của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Công thức hidroxit có dạng?

Neo Pentan sửa câu hỏi