isoamyl axetat

Nhiệt phân hoàn toàn 83,5 gam hốn hợp hai muối nitrat A(NO3)2 và B(NO3)2 (A là kim loại họ s và tác dụng được với nước ở điều kiện thường, B là kim loại họ d) tới khi tạo thành những oxit, thể tích hỗn hợp khí thu được NO2 và O2 là 26,88 lit (0 độ C và 1 atm). Sau khi cho hỗn hợp khí này đi qua dung dịch NaOH dư thì thể tích của hỗn hợp khí giảm 6 lần.  Thành phần % theo khối lượng của từng muối trong hỗn hợp ban đầu là

A. 33,33% và 66,67%        B. 40% và 60%       C. 50% và 50%     D. 78,56% và 21,44%

Trần Đăng Khoa đã trả lời