Neo Pentan

Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp gồm m1 gam Fe(NO3)2 và m2 gam Al(NO3)3 trong bình kín không chứa oxi, thu được hỗn hợp khí X. Thêm 112 ml khí O2 (đktc) vào X, rồi hấp thụ hoàn toàn hỗn hợp vào H2O thu được 3,5 lít dung dịch có pH = 1,7 và không có khí thoát ra. Giá trị m1 và m2 lần lượt là:

A. 4,5 và 6,39.       B. 2,700 và 3,195.

C. 3,60 và 2,130.       D. 1,80 và 0,260.

Phạm Phương Anh đã trả lời