Neo Pentan

Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp CaCO3 và KHCO3 (có cùng số mol) thu được CaO, K2CO3, H2O và 0,672 lít khí CO2. Giá trị của m là

A. 2,0.       B. 3,0.       C. 6,0.       D. 4,0.

Neo Pentan chọn trả lời