Lê Gia Quang

Nhiệt phân hỗn hợp E gồm Al, FeO, Fe2O3 và CuO trong bình kín không chứa không khi đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 30,84 gam hỗn hợp chất rắn X. Cho toàn bộ lượng rắn X vừa thu được tác dụng vừa đủ với 0,36 mol NaOH thu được 0,03 mol khí H2. Mặt khác, 30,84 gam hỗn hợp chất rắn X vào dung dịch chứa H2SO4 và 0,18 mol NaNO3 thu được dung dịch Y chứa 110,52 gam hỗn muối sunfat trung hòa và hỗn hợp Z chứa ba khí (đều là sản phẩm khử của N+5). Nếu cho dung dịch Y tác dụng với lượng dư BaCl2 thu được 202,71 gam kết tủa. Tỉ lệ mO:mN trong Z gần nhất với?

A. 1,55        B. 1,34         C. 1,27         D. 1,48

Neo Pentan đã bình luận