Manucianbong

Nhỏ từ từ đến hết dung dịch HNO3 loãng vào ống nghiệm chứa 100 ml dung dịch HCl 1,5M và m gam đồng. Đồ thị biểu diễn thể tích khí NO và dung dịch HNO3 (đktc) thu được hình vẽ:

Giá trị của x và y lần lượt là

A. 1,12 lít và 150 ml.

B. 1,12 lít và 180 ml.

C. 1,344 lít và 150 ml.

D. 1,12 lít và 180 ml.

Neo Pentan sửa câu hỏi