Neo Pentan

Nhúng thanh hợp kim Fe-Zn vào dung dịch H2SO4 loãng thì thanh hợp kim bị ăn mòn điện hoá. Phát biểu nào sau đây đúng

A. kẽm đóng vai trò anot và bị oxi hoá.

B. sắt đóng vai trò anot và bị oxi hoá.

C. kẽm đóng vai trò catot và bị oxi hóa.

D. sắt đóng vai trò catot và ion H+ bị oxi hóa.

Neo Pentan chọn trả lời