Neo Pentan

Nung 15,6 gam Al(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được m gam một oxit thể rắn. Giá trị của m là

A. 10,2.       B. 5,1.       C. 20,4.       D. 15,3.

Neo Pentan chọn trả lời