Neo Pentan

Nung 32 gam hỗn hợp Fe, Cu trong khí oxi thu được 40 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, CuO, Fe, Cu với tỉ lệ số mol CuO : Cu = 5 : 1. Hòa tan hoàn toàn 40 gam hỗn hợp X vào dung dịch HCl (lấy dư 20% so với lượng phản ứng) thu được dung dịch Y và 2,24 lít H2. Cho dung dịch Y vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 239,04 gam kết tủa. (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp X là

A. 25,76%.       B. 69,67%.       C. 76,19%.       D. 36,48%.

Neo Pentan chọn trả lời