kimmy4097

Nung 4,43 gam hỗn hợp NaNO3 và Cu(NO3)2 trong một bình kín không có không khí đến khi phản ứng kết thúc thu được hỗn hợp khí A có tỷ khối hơi so với H2 là 19,5. Cho khí A hấp thụ vào 148,92 gam H2O thu được dung dịch B  và còn lại khí C bay ra. Tính nồng độ phần trăm dung dịch B (coi độ tan của oxi trong nước là không đáng kể).

Neo Pentan đã chọn câu trả lời