Neo Pentan

Nung hỗn hợp gồm 10,8 gam Al và 16,0 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y.

Khối lượng kim loại trong Y là

A. 16,6 gam.          B. 11,2 gam.

C. 5,6 gam.          D. 22,4 gam.

Khối lượng oxit trong Y là

A. 10,2 gam.       B. 22,4 gam.

C. 16,6 gam.       D. 5,6 gam.

Neo Pentan sửa câu hỏi