Neo Pentan

Nung nóng 0,75 mol hỗn hợp X gồm H2, N2 trong bình kín có xúc tác thích hợp, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Cho 1/2 hỗn hợp Y đi qua ống đựng CuO dư, đun nóng thấy khối lượng chất rắn trong ống giảm nhiều nhất là 1,6 gam. Tỉ khối hơi của X So với H2 là

A. 7,2.         B. 10,53.         C. 11,4.         D. 3,6.

Neo Pentan chọn trả lời