Neo Pentan

Oxi hóa hoàn toàn 3,1 gam photpho trong khí oxi dư. Cho toàn bộ sản phẩm vào 200 ml dung dịch NaOH 1M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Số gam muối thu được trong dung dịch X là

A. 16,4.                            B. 14,2.

C. 12,0.                            D. 11,1.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời